Vedtægter for Bogense Motion.

§1. Foreningens navn er Bogense Motion.
Foreningens hjemsted er Nordfyns kommune og er medlem af DGI,

§2. Foreningens formål er at drive motionscenter i Bogense og skabe rammerne for motionstræning individuelt eller i hold.

§3. Som medlemmer optages personer over 15 år.

Indmeldelse sker for mindst en måned.

§5.  Generalforsamling afholdes en gang om året i 1. kvartal.

Der indkaldes til Ordinær generalforsamling med mindst 14 dages varsel ved opslag i Motionscenter og elektroniske medier.

 

Dagsorden skal indeholde:

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.

2. Formandens beretning.

3. Kassereren forelægger regnskabet.

4. Indkomne forslag.

5. Valg.

6. Eventuelt.

 

Forslag skal skriftligt være bestyrelsen i hænde 8 dage før generalforsamlingen.

Bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke for foreningens forpligtelser

Alle forslag afgøres ved simpelt stemmeflertal, dog skal forslag til vedtægtsændringer vedtages på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger.

Stemmeafgivningen forgår ved håndsoprækning, medmindre bestyrelsen eller et af de fremmødte medlemmer forlanger skriftlig afstemning.

Medlemmer kan repræsenteres ved skriftlig fuldmagt til andet medlem, men intet medlem kan afgive stemme for mere end én fuldmagt.

Kun medlemmer der kan forevise gyldigt medlemskort har stemmeret.

 

Bestyrelsen kan til enhver tid indkalde til Ekstra Ordinær generalforsamling ved opslag i Motionscenter og på elektroniske medier med mindst 14 dages eller når mindst 2/3 af medlemmerne ytrer ønske herom.

 

§5. Bestyrelsen består af 7 medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer.

3 bestyrelsesmedlemmer vælges på ulige år og 4 på lige år, herudover vælges hvert år 2 bestyrelsessuppleanter, 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant.

Suppleanter overtager den ledige post og indgår som valgt for den periode det afgående medlem er valgt for.

Medlemmer med kommerciel tilknytning til Bogense Motion kan ikke vælges til bestyrelsen.

§6. Bestyrelsen forestår den daglige ledelse af foreningen og eventuelle drift af motionscenteret. Ordensregler kan udarbejdes af instruktørerne i samråd med bestyrelsen og i overensstemmelse med de overordnede regler, som i øvrigt måtte findes i motionscenteret og hallen. Medlemmer som overtræder nogen af de ordensregler som måtte gælde, kan af instruktørerne bortvises og af bestyrelsen ekskluderes.

Der vil ikke kunne refunderes noget kontingent.

Gyldigt medlemskort skal altid medbringes når motionscenteret eller dets aktiviteter benyttes

§7.  Bestyrelsen kan give grupper ret til brug af centeret. Disse grupper er ikke medlemmer og kan derfor ikke som gruppe eller enkeltpersoner have stemmeret på generalforsamlingen

§8. Det er den samlede bestyrelse der tegner foreningen ved køb og salg af fast ejendom, pantsætning og øvrige lånoptagelser.

Ved økonomiske dispositioner over 20.000 kr. kræves underskrift af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller kassereren

§9.  Kassereren modtager alle indtægter og fører regnskab. Revisorerne har pligt til at foretage revision inden den ordinære generalforsamling. Revisorerne skal påse at de opførte aktiver er til stede, ligesom de skal kontrollere, at der forefindes bilag for alle afholdte udgifter.Regnskabsåret er lig med kalenderåret.

§10.  Kontingenter og gebyrer fastlægges af bestyrelsen, i det der skal tages hensyn til leje af – eller afdrag på center og/eller redskaber.

Bestyrelsen bestemmer ligeledes opkrævningsformen.

§11. Foreningens ophævelse og anvendelse af evt. formue, kan kun vedtages på samme måde som vedtægtsændringer kan vedtages.

 

Således vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling d. 24 juni 2021

 

Jeanette Haugaard Kaysen (Formand)

Mona Jørgensen (Næstformand)

Lone Froholdt (Kasserer)

Henriette Larsen (Bestyrelsesmedlem)

Hanne Hammond (Bestyrelsesmedlem)

Birgitte Petersen (Bestyrelsesmedlem)

Mette Kallehauge (Bestyrelsesmedlem)