Vedtægter for Bogense Motion.

§1. Foreningens navn er Bogense Motion.
Foreningens hjemsted er Nordfyns kommune og er medlem af DGI,

§2. Foreningens formål er, at drive motionscenter, beliggende i Bogense Hallerne, med det overordnede formål, at medlemmer kan bruge og dermed få styrket muskler, til gavn og velvære. Motionscentrets redskaber og maskiner kan være dels lejede / leasede eller købte. Foreningen tilbyder udover motionscenter også holdtræning.

§3. Alle over 15 år, kan optages som medlem.

§4. Indmeldelse sker for mindst 1 måneder.

§5. Ordinær Generalforsamling afholdes en gang om året i 1. kvartal. Dagsorden meddeles i lokalpressen senest med 14 dages varsel, samt ved opslag i Motionscenteret.

Dagsorden skal indeholde:

 

1. Valg af dirigent og stemmetællere.

2. Formandens beretning.

3. Kassereren forelægger regnskabet.

4. Indkomne forslag.

5. Valg.

6. Eventuelt.

 

Skriftlig forslag skal værre bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke for foreningens forpligtelser. Alle forslag afgøres ved simpel stemmeflertal, dog skal forslag til vedtægtsændringer vedtages på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger. Stemmeafgivningen forgår ved håndsoprækning, medmindre bestyrelsen eller et af de fremmødte medlemmer forlanger skriftlig afstemning. Medlemmer kan repræsenteres ved skriftlig fuldmagt til andet medlem, men intet medlem kan afgive stemme for mere end én fuldmagt. Kun medlemmer der kan forevise gyldigt medlemskort har stemmeret.

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid med 14 dages varsel indkaldes af bestyrelsen, eller når mindst 2/3 af medlemmerne ytrer ønske herom.

§6. Bestyrelsen består af 7 medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer.

3 bestyrelsesmedlemmer vælges på ulige år og 4 på lige år, herudover vælges hvert år 2 bestyrelsessuppleanter, 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant.

§7. Bestyrelsen forestår den daglige ledelse af foreningen og eventuelle drift af motionscenteret. Ordensregler kan udarbejdes af instruktørerne i samråd med bestyrelsen og i overensstemmelse med de overordnede regler, som i øvrigt måtte findes i motionscenteret og hallen. Medlemmer som overtræder nogen af de ordensregler som måtte gælde, kan af instruktørerne bortvises og af bestyrelsen ekskluderes. Der vil ikke kunne refunderes noget kontingent.

Gyldigt medlemskort skal altid medbringes når motionscenteret eller dets aktiviteter benyttes.

§8. Bestyrelsen kan give grupper ret til brug af centeret. Disse grupper er ikke medlemmer og kan derfor ikke som gruppe eller enkeltpersoner have stemmeret på generalforsamlingen.

§9. Det er den samlede bestyrelse der tegner foreningen ved køb og salg af fast ejendom, pantsætning og øvrige lånoptagelser.

§10. Kassereren modtager alle indtægter og fører regnskab. Revisorerne har pligt til at foretage revision inden den ordinære generalforsamling. Revisorerne skal påse at de opførte aktiver er til stede, ligesom de skal kontrollere, at der forefindes bilag for alle afholdte udgifter. Bestyrelsen er til enhver tid ansvarlig for foreningens aktiver og passiver. Regnskabsåret er lig med kalenderåret.

§11. Kontingenter og gebyrer fastlægges af bestyrelsen, i det der skal tages hensyn til leje af – eller afdrag på center og/eller redskaber.

Bestyrelsen bestemmer ligeledes opkrævningsformen.

§12. Foreningens ophævelse og anvendelse af evt. formue, kan kun vedtages på samme måde som vedtægtsændringer kan vedtages.

Således vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling d. 30. marts 2016

Jeanette Haugaard Kaysen (Formand)

Casper Poulsen (Næstformand)

Susie Rasmussen (Kasserer)

Lis Wallentin (Sekretær)

Elise Geertsma (Bestyrelsesmedlem)

Anne-Mette Jørgensen (Bestyrelsesmedlem)

Frederik Tindhof (Bestyrelsesmedlem)