Referat af generalforsamling d. 20. marts 2024

19 Fremmødte
Formand Birgitte Petersen byder velkommen

1. Valg af dirigent og stemmetællere

Henrik Petersen blev valgt som dirigent.
Stemmetællere valgt: Jan Hald og Michael Lomaz
Henrik konstaterer at generalforsamlingen er rettidigt indvarslet.

2. Birgitte fremlægger beretningen

Læs formandens beretning her.

Formandens beretning blev godkendt.

3. Lone forelægger regnskabet

Regnskab for 2023 viser overskud på 10.409 kr.

Regnskab blev godkendt.

4. Indkomne forslag:

a) bestyrelsen har forslag til vedtægtsændring.

§3 ændres til: Som medlemmer optages personer over 13 år.

Hvis forslaget bliver vedtaget, vil bestyrelsen udfærdige en plan for, hvordan vi får det unge medlem implementeret på en god måde i foreningen, ved at de følges med en instruktør i et vist antal timer, før de må lukkes ind på egen hånd. Vores system skal samtidig sættes op til at tage unge ind under 15 år, hvorfor vi ikke kan udføre ændringen dagen efter generalforsamlingen. Vi vil
underrette medlemmerne, når vi er klar.

Jeanette redegjorde for planerne om at 13 til 15 årige skal kunne komme i Centeret.

Dette blev vedtaget med stort flertal.

5. Valg til bestyrelsen

Tina Bergen genvalgt
Henriette Kjær Larsen genvalgt
Lone Froholdt genvalgt
Mona Jørgensen genvalgt

2 suppleanter:
Jane Schmidt: genvalgt
Anja Skovbo Rønnebro genvalgt

2 revisorer:
Henrik Petersen genvalgt
Marina Andersen genvalgt

Revisorsupplesant:
Diana Synia Lind genvalgt

6. Evt.
Her blev der spurgt ind til, hvad det betød, når vi skrev at vi havde haft dopingkontrollen på besøg, man fik svar på dette, der blev også spurgt ind til, hvordan sådan en dopingtest foregår, dette blev også forklaret.

Der blev også spurgt om vi havde haft står nedgang i medlemstal her omkring marts. Det mente Mona ikke, men der er en del sygdom og så har vejret og noget at sige. Det er mest biking-holdene der bliver aflyst pga. manglende folk på holdene.

Referent:
Mona Jørgensen

Referat af ekstraordinær generalforsamling d. 20. marts 2024

Eneste punkt er: vedtægtsændring

§3 ændres til: Som medlemmer optages personer over 13 år.

Dette blev vedtaget.

Referent:
Mona Jørgensen